Privacy verklaring

BSM-deJong® therapie praktijk Uit De Knoop gevestigd aan Hoogstraat 14a 5352 LC Deursen-Dennenburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Karin Vocking
Hoogstraat 14a

5352 LC Deursen-Dennenburg
06-14788949

Karin Vocking is de Functionaris Gegevensbescherming van BSM-deJong® therapie praktijk Uit De Knoop.

Zij is te bereiken via k.vocking@bsm-uitdeknoop.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
BSM-deJong® therapie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres, woonplaats
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoon-nummer

Bij minderjarige cliënten, ook bovenstaande persoonsgegevens (uitgezonderd geboortedatum) van beide ouders.

Indien dit van belang is leg ik ook de gegevens van de school van minderjarige cliënt vast.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie bijzondere persoonsgegevens te verzamelen over godsdienst of levensovertuiging, zaken m.b.t. de seksualiteit, of strafrechtelijke gegevens. Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is in principe verboden, maar wij kunnen ons op een wettelijke uitzondering beroepen. Indien de gegevens worden verwerkt in het kader van gezondheidszorg, hulpverlening, of sociale dienstverlening is verwerking toegestaan, maar alleen als dat gebeurt door een beroepsbeoefenaar met een beroepsgeheim of andere persoon die aan geheimhouding is gebonden. Deze uitzondering geldt dus op basis van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) ook voor complementaire of alternatieve zorgverleners die zijn geregistreerd bij RBCZ.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via k.vocking@bsm-uitdeknoop.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Indien dit in belang is voor de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende bijzondere persoonsgegevens vast:

 • Gezondheid
 • Zaken m.b.t. seksualiteit
 • Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, geweldconflicten in het gezin (meldcode huiselijk geweld), begeleiding door jeugdzorg

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BSM-deJong® therapie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
BSM-deJong® therapie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BSM-deJong® therapie) tussen zit. BSM-deJong® therapie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: apple MacBook om data te verwerken en te mailen, iPhone om cliënten te bellen, externe harde schijf en afgesloten dossier-kast om cliënten-dossiers op te slaan.

Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt.
Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging (NIBIG en BBT) en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

 1. Dossierplicht
  Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.
 2. Bewaartermijn
  De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).
 3. Beroepsgeheim
  Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeids- contract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.
 4. Minderjarigen
  Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) het gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BSM-deJong® therapie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens in ons boekhoud- en CRMsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden
BSM-deJong® therapie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BSM-deJong® therapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BSM-deJong® therapie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
BSM-deJong® therapie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice (NIBIG) of via k.vocking@bsm-uitdeknoop.nl

Ik informeer de cliënt op de volgende manier
Ik informeer de cliënt(en) tijdens de intake over de dossierplicht. Deze informatie staat ook beschreven in een schriftelijke behandelovereenkomst die ik laat tekenen door cliënt en – in geval van minderjarige – door beide ouders. Indien kinderen jonger zijn dan 16 jaar, geven hiermee beide ouders schriftelijk toestemming tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een dossier.

Op mijn website en via de links naar de sites van mijn beroepsverenigingen is informatie te vinden over mijn werkwijze, de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode.

Wie werkt met de cliëntdossiers?
Ik ben zzp-er en ben de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim.

Ik bespreek wel eens met collega’s of in intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk. Dat gebeurt altijd anoniem en onherkenbaar.

De beveiliging van de persoonsgegevens (cliëntendossiers) heb ik op deze manier geregeld:

 • Ik werk met papieren cliëntendossiers. Deze worden in een afgesloten kast bewaard.
 • Ik werk met een digitaal cliëntendossier. Dit is beveiligd door een wachtwoord.
 • Ik maak regelmatig een back-up van mijn dossier op een externe harde schijf.
 • Doordat ik regelmatig de laatste versie update van mijn software en een goede virus-scanner heb, zorg ik ervoor dat mijn software optimaal beveiligd is.
 • Mijn MacBook waarmee ik ook ambulant werk, is beveiligd met een wachtwoord.